درباره بازی

با استفاده از صفح کلید از مراحل و موانع بگذرید و خود رابه انتهای مسیر برسانید  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.