درباره بازی

شخصیت گرد نارنجی را به بلوک همرنگ خودش برسانید ، با کلید روی بلوک هایی که باید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.