درباره بازی

فرار از نشت نفت و عبور از موانع توسط ماهی سبز رنگ هدف اصلی شما است .در حالی که فرار می کنید تا نفت به شما آسیب نرساند سعی کنید ماهی های بیشتری را بخورید تا با کسب انرژی بیشتر سریعتر از نفت بگریزید.

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.