درباره بازی

بازی آنلاین پارکور یک بازی با 100 مرحله است.رد این بازی باید با حرکت ماوس بازیکن خود را کنرتل نمائید تا با گذشتن از موانع خودش را به انتها برساند. در طول مسابقه بازیکنان دیگر هم با شما رفابت خواهند کرد