درباره بازی

فیل همه چیز را از یاد برده است و شما باید به او کمک کنید تا از این مرحله خارج شود. با تمام دانسته های خود از بازی هایی که تا کنون انجام داده اید به فیل کمک کنید. تما مراحل این بازی در حقیقت یک مرحله است ولی با چالش ها و غافلگیری های مختلف