درباره بازی

یک سازمان بد و غیر قانونی میوه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و محل سازمان خود برده اند ، ماموریت شما بازگرداندن این میوه ها برای مصرف مردم است.

دیدگاه‌ها #3

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.