درباره بازی

ماشین های مختلف را داغون کرده و پول بیشتری به دست بیاورید، با به دست آوردن پول بیشتر می توانید دوستان خود را هم به این کار دعوت کنید تا سرعت درآمد شما و مقدار آن بیشتر شودو بتوانید از قابلیت های مختلف  استفاده نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.