درباره بازی

خرگوش به شکل توقف ناپذیری رو کاشی هادر حال حرکت است ، با کلیک ماوس مسیر آن را به موقع تغییر دهید تا از مسیر خارج نشده و هویج و رنگین کمان ها را جمع آوری کند.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.