درباره بازی

ماشین را در محل مشخص شده پارک کنید.در این بازی باید با استفاده از ماوس مسیر حرکت ماشین را مشخص کرده و مراقب باشید به موانع برخورد نکند یا از مسیر خارج نشود. با استفاده از ماوس

با استفاده از ماوس

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.