درباره بازی

ریاضی با اشعه ایکس؛ روی مربعی در سمت چپ اشعه X است کلیک کرده و آن را به نوار اشعه X منتقل کنید تا صورت مسئله ریاضی مشخص شود. حال  آن را روی مربع پاسخ درست در سمت راست نوار اشعه ایکس  حرکت دهید.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.