درباره بازی

با استفاده از آئینه ها و در زمان محدودی که در اختیار دارید نور خورشید را به منشور برسانید تا رنگین کمان ایجاد شود  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.