درباره بازی

با استفاده از راهنمای ابتدای بازی و حالت تمرینی دارد و یاد گرفتن بازی باید مراحل را یکی پس از دیگری سپری نمائید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.