درباره بازی

سالها این موشهای کور بودند که با ضربات مزرعه داران مواجه می شدند ولی این بار آنها برای انتقال آمده اند ، مراقب ضربات آنها باشید و سعی کنید که رکورد مناسبی از خود به جای بگذارید. بازی با ماوس انجام یم شود.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.