درباره بازی

با استفاده از کلید های جهت نما ،مکعب کوچولو رو به غذاهای خود برسانید تا وارد مرحله بعد شوید.

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.